Strateji ve Politikalarımız

SENDİKAL STRATEJİMİZ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak üyelerimizin yaşamın her alanındaki çıkarlarını korumak ve geliştirmek için etkin bir sendikal mücadele vermektedir.

Bunun için; üyelerimizin sendika içi karar alma süreçlerine daha fazla katılımına ve daha fazla eğitimine ve daha fazla profesyonel sendikal politikalara, demokrasi kültürünün geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına, işletmelerde endüstriyel demokrasinin geliştirilmesine, bu anlayışla işverenlerle daha fazla işbirliğine, ulusal ve uluslar arası sendikal hareketle daha fazla dayanışmaya, bir sivil toplum örgütü olarak bu alanda da ilişkilerimizin güçlendirilmesine, ayrıca halkımızın ve dünya halklarının sorunlarının çözümü için daha fazla mücadele etmeyi göze almaya ve kazanmaya duyulan ihtiyaç sendikal stratejimizdir.

SENDİKAL POLİTİKAMIZ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak üyelerimiz için vereceğimiz hizmetleri ve yapacağımız mücadeleleri yalnızca onların işçi olmaktan kaynaklanan yaşama ve çalışma sorunlarının iyileştirilmesi için değil aynı zamanda üyelerimizin doğada bir insan, toplumda bir yurttaş ve bir tüketici olmasından kaynaklanan sorunları içinde hizmet ve mücadele vermeyi kabul eden bir demokratik sendikal anlayışı temsil etmektedir.

Bu nedenle; sendika olarak ülkemizin demokratikleşmesinin önünü açacak olan yeni sivil anayasa önerisinde sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, insan onuruna yaraşır bir toplumsal ve ekonomik düzenin kurulması için mücadele etmek ve Türkiye’nin AB’ye haklı ve eşit tam üye olmasını talep etmek ve bu yoldaki çabaları desteklemektir.

Çevre kirliliğine karşı çıkarak en azından örgütlü olduğumuz işyerlerinde çevre ile dost bir üretim sağlanması için mücadelede bulunmak, üyelerimizin ve halkımızın temiz bir çevrede yaşama hakkını desteklemeye devam edeceğiz.

Tüketici olarak üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için konut, dayanıklı tüketim malları ve diğer çeşitli tüketim kampanyaları ile üyelerimize ekonomik fayda sağlamayı amaçlıyoruz.

Üyelerimizin sosyalleşmesi ve genel kültürünün yükseltilmesi için eğitim en önemli faaliyetimiz olacaktır.

ÖRGÜTLENME POLİTİKAMIZ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak örgütlenmede öncelik yeni işyerlerini örgütlemek olmakla birlikte iç örgütlenmeye de en az onun kadar önem vermekteyiz.

Yeni işyeri örgütlenmesini geleneksel örgütlenme anlayışını eleştirerek yapacağız.

Bir diğer ifadeyle sadece işçi üzerinden bir işyerinde örgütlenme imkansız duruma geldiğinden; Örgütlenmeyi çok yanı olan bir süreç olarak göreceğiz.

İşçi, işveren, işletme, sektör, yasa boyutunu dikkate alan bir örgütlenme politikası uygulamaktayız.

Kimi işverenlerden ve yasalardan kaynaklanan engeller ile ekonomik ve sosyal koşulların genel olarak iyi olmaması daha da işimizi zorlaştırıyor. Onun için örgütlenmenin önündeki engellerin aşılmasının bir yandan demokratikleşme ile ilgili diğer yandan ise sendikanın göstereceği değişim ve mücadele ile ilgili olduğunu kabul ediyoruz.

İç örgütlenmeyi ise hemen sonuç alınabilecek yakın bir uğraş alanı olarak görmekteyiz.

Amacımız sendika üye ilişkisini daha demokratik ve açık hale getirmek ve üyelerimizin sendikadan beklentilerini eksiksiz karşılamaktır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ POLİTİKAMIZ

Öz Gıda-İş Sendikası; Toplu iş sözleşmesi politikası oluşturmanın temelinde bilgi ve sosyal diyalogun en önemli yer tuttuğunun bilinciyle hareket eder.

Genel olarak içinde bulunan tüm koşulları dikkate almayan ve buna uygun esneklikleri gösteremeyen politikaların başarılı olma şansı zayıf olur yaklaşımını Toplu İş Sözleşmesi politikasının temel özelliği olarak görür.

Toplu sözleşme politikasında ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve politik durum, işletmenin sektördeki piyasa payı, verimliliği ve kârlılığı ile çalışanların ücret, sosyal haklar ve demokratik haklara ilişkin beklentileri birlikte ele alınması gereken ölçüler olarak kabul eder.

İşletmelerin rekabet gücüne, verimliliğine katkıda bulunan ama aynı zamanda üyelerimizin başta iş güvencesi olmak üzere geçim ücretini elde etmeyi birlikte kabul eden bir Toplu İş Sözleşmesi politikasını öngörür.

Ancak geleneksel Toplu İş Sözleşmesi anlayışını zaman içerisinde aşarak sözleşme dönemlerinin her bakımdan gerginlik yaratabilme özelliğini azaltacak yeni yaklaşımları gündemimizde tutmaktayız.

Üyelerimizin ve temsilcilerimizin politika oluşturmada karar süreçlerine etkin ve nitelikli şekilde katılmasını sağlamakta kararlıyız.

İşyerlerimizde üyelerimizin katılımına açık bir süreç izlemek için, üyelerimizin arasından seçilmiş işçilere, temsilcilerimize ve işyerinde amatör olarak çalışan sendika organlarında görev alan üyelerimize yer veririz.

SENDİKAL EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak eğitimde amacımız; her geçen gün değişen üretim, sosyal ve ekonomik koşullar karşısında üyelerimizi bilgilendirmek, onların değişen koşullara uyumunu sağlamak ve bu yönde sorunlarla başa çıkmak için bireysel yeteneklerini arttırmaktır.

Özellikle değişen üretim teknolojileri karşısında insan gücüne olan ihtiyaç giderek azalmakta bu durum nüfus artışı ile istihdam artışı arasındaki farkı olumsuz yönde etkilemektedir.

Diğer yandan üretimin, ekonominin ve ticaretin küreselleşmesi, ticaretin işletmeler üzerinde geçmişten çok farklı biçimde olumsuz baskılar yaratmakta ve çalışanlar ile sendikalar bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir.

Üyelerimiz ile emekçilerin sorunlarına karşı daha fazla sorumluluk taşıyarak eğitim programları geliştirecek, yeni eğitsel çabalar gösterecek projeler üretmekteyiz.

Eğitim çalışmalarımız için gerek üyesi olduğumuz Uluslararası kuruluşlardan, gerekse Hak-İş Konfederasyonundan destek alarak, ayrıca profesyonel kuruluşlarla işbirliği yaparak etkin bir eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Eğitim bütçemiz mümkün olabilen en yüksek oranda tutulmaktadır.

Üyelerimiz arasındaki kadın ve gençler için ayrı etkinlikler yaparak sendika ile ilişkilerini daha da güçlendirme çabası içindeyiz.

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERDE POLİTİKAMIZ

Öz Gıda-İş Sendikası olarak işletme yönetimleri ile ilişkilerde karşılıklı çıkarlarımızı koruyan bir sosyal diyalog ve işbirliği kurma gayretindeyiz.

Bu işbirliği işletme ile çalışanlar arasında olabilecek sorunların çözümünde en önemli gücümüz olmaktadır.

Kurulacak işbirliğinin temelinde karşılıklı güven, diyalog ve sorumlu davranış esas olarak benimsenmiştir.

Sendika olarak böyle bir işbirliğini etkin bir şekilde yürütebilmemizin yolunun da bilgimizi ve yeteneğimizi işletmecilik, ekonomi ve sosyal alanlarda geliştirmemiz, AB sürecini yakından takip etmemiz ve de küreselleşme gerçeğini görmemizden geçtiğini unutmamalıyız.

Üyelerimizin çıkarlarını korumak ve geliştirmek için bugün her zamankinden daha fazla profesyonellik gerektiğinin farkındayız.

Endüstriyel ilişkileri işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeleriyle kurulan kurulların aracılığı ile yürütüyor ve ulusal düzeyde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

"İŞÇİNİN HAKKINI ALIN TERİ KURUMADAN VERİNİZ"

Hak edilmiş zaferlerin, aydınlık yarınların adresi.

 

      

Popüler Haberler

Fotograf Galeri